Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πλαίσιο μητρώων εκπαίδευσης ενηλίκων
Advertorial

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πλαίσιο μητρώων εκπαίδευσης ενηλίκων

Χρήσιμες συμβουλές και tips για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών στο φάκελό σας ώστε να πετύχετε την μέγιστη μοριοδότηση.

ADVERTORIAL

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & δια βίου Μάθησης, εξέδωσε αποφάσεις για τη δημιουργία και την τήρηση δύο ξεχωριστών μητρώων για τους εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

 

Στο παρόν άρθρο θα μάθετε για το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, θα σας δοθούν χρήσιμες συμβουλές και tips, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών στο φάκελό σας ώστε να πετύχετε την -κατά το δυνατόν- μέγιστη μοριοδότηση και σίγουρη αναγνώριση.

 

Αλλαγές στους εκπαιδευτές ενηλίκων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης (1) Ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ και (2) Επιλογής: Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων στο 1o στάδιο, οι υποψήφιοι καλούνται μία φορά το έτος να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) και στη διεύθυνση mitrwosde.inedivim.gr , στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και εξής. Στο 2o Στάδιο θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στην οποία μόνο οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. θα καλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου από τη σχολική χρονιά 2020-2021.

 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 στην ηλ/κή διεύθυνση mitrwosde.inedivim.gr αναμένεται.

Επιπλέον των τυπικών προσόντων ως αυτά περιγράφονται, οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ καλούνται να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάρια συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών στο καθένα από τα πεδία επιμόρφωσης: 

1) Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

2) Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 


Οι σχολικοί σύμβουλοι θα πρέπει επιπλέον να παρακολουθήσουν Συμβουλευτική Επαγγελματικό Προσανατολισμό & Mentoring και οι σχολικοί ψυχολόγοι, την αντίστοιχη επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία.

 

Αλλαγές στους εκπαιδευτές ενηλίκων στα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σύμφωνα με την απόφαση με θέμα «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» δημιουργείται και τηρείται αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο (mitrooiek.minedu.gov.gr)οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εκτός από την περίοδο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τους ως εκπαιδευτές έως και 15 ημέρες μετά την έναρξη εκάστου εξαμήνου του έτους κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 

Επιπλέον των τυπικών προσόντων ως αυτά περιγράφονται, οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΔΙΕΚ καλούνται να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάριο στο διδακτικό αντικείμενο συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών προκειμένου να λάβουν 2 επιπλέον μόρια για την κατάληψη μιας εν δυνάμει θέσης εργασίας ως εκπαιδευτικοί: 2 μόρια - Επιμορφώσεις στο Διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 

Προσοχή: Οι αιτήσεις με αναληθή ή ψευδή στοιχεία επισύρουν ποινή αποκλεισμού από τα Μητρώα (ΔΙΕΚ, ΣΔΕ) και ό,τι επιπλέον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Με βάση αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα έγγραφά τους αποδεικνύουν επαρκώς όσα δηλώνουν (πχ. προϋπηρεσία) και περεταίρω, ότι έχουν διασφαλίσει κατά το μέγιστο την γνησιότητα των εγγράφων που προσκομίζουν, στην περίπτωση των πτυχίων και των βεβαιώσεων επιμόρφωσης.

 


 

Όλα όσα πρέπει να έχετε σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης & αξιολόγησης όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν μέσω των τελευταίων αποφάσεων:

 

  1. Βεβαιωθείτε ότι αποδεικνύετε επαρκώς την προϋπηρεσία που κατέχετε, καθώς οι ώρες διδακτικής εμπειρίας σας μοριοδοτούν σημαντικά.

  2. Αποκτήστε το συντομότερο, εάν ήδη δεν έχετε, τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Σημειωτέο ότι, το ανώτατο επίπεδο «άριστη γνώση» σας δίνει 3 μόρια.

  3. Αποκτήστε τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες), προσέχοντας φυσικά να αποκτήσετε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα.

  4. Το πιο συχνό ‘’ψευδές στοιχείο’’ που άθελά τους οι υποψήφιοι δηλώνουν είναι οι βεβαιώσεις των επιμορφώσεων, γεγονός που αυξάνει ολοένα και περισσότερο τους ελέγχους γνησιότητας. Μην συμπεριλαμβάνετε στο φάκελό σας βεβαιώσεις επιμόρφωσης που δεν είστε σίγουροι ότι μπορούν να σας διασφαλίσουν την αναγνώριση, ακόμα και αν στο παρελθόν αυτές οι βεβαιώσεις είχαν προσμετρηθεί. Σημαντικό: Απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης (Κέντρο Δια βίου Μάθησης) για να μάθετε τον τρόπο διασφάλισης της γνησιότητας που έχει εφαρμόσει κατά την έκδοση της βεβαίωσής σας.

 

Βεβαιωθείτε ότι:

 

Α) Εάν είστε εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων σε ΔΙΕΚ:

 

 

Β) Εάν είστε εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων σε ΣΔΕ, βεβαιωθείτε ότι:

Έχετε παρακολουθήσει τις απαιτούμενες ώρες στις

και μπορείτε να αποδείξετε τη γνησιότητα των βεβαιώσεων που αποδεικνύουν τις ώρες που έχετε παρακολουθήσει.

 

 

Γ) Εάν είστε σχολικός σύμβουλος ή ψυχολόγος σε ΣΔΕ, βεβαιωθείτε ότι:

Έχετε παρακολουθήσει τις απαιτούμενες ώρες στις:

και στο διδακτικό σας αντικείμενο, αντίστοιχα:

 

Προσοχή: Οι βεβαιώσεις επιμόρφωσης που προσκομίζετε στον φορέα θα πρέπει να μπορούν να επαληθευτούν ως γνήσιες στην περίπτωση ελέγχου.

 

Επιλέξτε τους πρωτοπόρους στη δια βίου μάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Μάθετε τις ειδοποιούς διαφορές:

  1. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, εξασφαλίζουν τη σίγουρη αναγνώριση και τη μέγιστη μοριοδότηση στους εκπαιδευόμενούς τους.

  2. Κατέχουν Ιδιόκτητες πλατφόρμες τηλεκατάρτισης με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης:

Ι. Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 με στόχευση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και συμμόρφωση με τις διατάξεις του GDPR.

ΙΙ. Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με στόχευση στο πεδίο ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

ΙΙΙ. Πιστοποίησης κατά ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνασφάλεια.

  1. Τοποθέτηση ασημοτυπίας και κώδικα QRcode για έλεγχο γνησιότητας της αποκτηθείσας βεβαίωσης.

  2. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν συνάφεια με το διδασκόμενο αντικείμενο.

  3. Τα διδασκόμενα αντικείμενα υλοποιούνται σε κύκλους συγκεκριμένων τμημάτων με ημερομηνία έναρξης και λήξης.

  4. Η τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο έχει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

• Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψηφιακή τάξη.

• Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος.

• Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports)

 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η πορεία των μαθητών και η παραγωγή μετρήσιμου μαθησιακού αποτελέσματος.

 

Απευθυνθείτε σε έναν συνεργάτη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Easy Education, στο 23111 10186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00).

 

www.easy-education.gr

info@easy-education.gr

Εκπαίδευση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από την αρχαία στη σύγχρονη Ελλάδα: Νέος κύκλος μαθημάτων από το Mathesis

Εκπαίδευση Από την αρχαία στη σύγχρονη Ελλάδα: Νέος κύκλος μαθημάτων από το Mathesis

3.12.2020
Workearly: Η πρώτη personal online coaching υπηρεσία για επιτυχημένη καριέρα στην αγορά της τεχνολογίας

Εκπαίδευση Workearly: Η πρώτη personal online coaching υπηρεσία για επιτυχημένη καριέρα στην αγορά της τεχνολογίας

2.12.2020
Big Bang School: το πρώτο μη κερδοσκοπικό γυμνάσιο της φύσης στην Ελλάδα

Εκπαίδευση Big Bang School: το πρώτο μη κερδοσκοπικό γυμνάσιο της φύσης στην Ελλάδα

15.11.2020
Goethe-Institut Thessaloniki: Γνωρiστε τoν φορέα με το μεγαλύτερο κύρος στον χώρο εκμάθησης Γερμανικών στη Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση Goethe-Institut Thessaloniki: Γνωρiστε τoν φορέα με το μεγαλύτερο κύρος στον χώρο εκμάθησης Γερμανικών στη Θεσσαλονίκη

11.11.2020
Ο πολυχώρος Faust δημιουργεί ένα νέο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης για τον Πολιτισμό, στην καρδιά της Αθήνας

Εκπαίδευση Ο πολυχώρος Faust δημιουργεί ένα νέο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης για τον Πολιτισμό, στην καρδιά της Αθήνας

16.10.2020
Internet of Things: Ένα μάθημα για τον νέο κόσμο των «έξυπνων» συσκευών και εφαρμογών

Εκπαίδευση Internet of Things: Ένα μάθημα για τον νέο κόσμο των «έξυπνων» συσκευών και εφαρμογών

14.10.2020
5ος κύκλος Project Future: Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει το μέλλον των νέων

Εκπαίδευση 5ος κύκλος Project Future: Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει το μέλλον των νέων

14.10.2020
Ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE για φοιτητές που μπήκαν φέτος στο πανεπιστήμιο

Εκπαίδευση Ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE για φοιτητές που μπήκαν φέτος στο πανεπιστήμιο

13.10.2020
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να επιλέξετε τη σωστή σχολή μαγειρικής

Εκπαίδευση Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να επιλέξετε τη σωστή σχολή μαγειρικής

1.10.2020
Η φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές» στεγάζει στο κέντρο της Αθήνας το πάθος για τις στιγμές

Εκπαίδευση Η φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές» στεγάζει στο κέντρο της Αθήνας το πάθος για τις στιγμές

28.9.2020
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια