Φωτο αρχείου: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Mικροπράγματα

Κι όμως υπάρχει: Αυτή είναι η ευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας «εις ονοματοθεσίαν νέαν επί αλλαγή φύλου»

Εγκεκριμένη από την Ιερά Σύνοδο - Αντίδοτο στο μίσος και την παραπληροφόρηση ;-)

Στο Εγκόλπιον-Ευχολόγιο, Β' Έκδοση 1985, του Τιμόθεου Ματθαιάκη, Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας υπάρχει η ευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας "Εις ονοματοθεσίαν νέαν επί αλλαγή φύλου".

 

Την είχε εντοπίσει το ελληνικό σάιτ transs.gr 

 

Το Εγκόλπιο, είναι εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο.

 

Η ευχή αυτή διαβάζεται για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου ("ονοματοθεσία νέα επί αλλαγή φύλου"), αναφέρεται δέ και στα δύο γένη: (...) και κατἀπεμψον αυτώ (αυτή) την χάριν Σου την επουράνιον, επί τη επελθούση οργανική μεταλλαγή του φύλου (...).

 

 

Την αντιγράφουμε:

Ε Υ Χ Η

Εἰς ὀνοματοθεσίαν νέαν ἐπὶ ἀλλαγῇ φύλου

Πανάγαθε καὶ Πολυεύσπλαχνε Κύριε, ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε, ὁ μόνος ἀναλλοιώτως καὶ ἀϊδίως ὑπάρχων, ὁ ὤν εἰς τοὺς αἰῶνας, Οὗ ἡ δόξα ἀκατάληπτος καὶ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον, ὁ κατασκευάσας πᾶν γένος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τῇ Σῇ εἰκόνι τιμήσας τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀναμορφώσας εἰς εἶδος καὶ κάλλος, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος εὐπρεποῦς, ὁ ποιήσας ἄρσεν καὶ θῆλυ καὶ θέμενος ἑκάστῳ ἰδίαν μορφὴν καὶ ὑπόστασιν, ὁ γινώσκων τὸ ἀσθενές τῆς ἡμετέρας φύσεως καὶ εἰδὼς τὴν ἡλικίαν καὶ προσηγορίαν ἑκάστου, ὁ διδοὺς πᾶσιν ὀνόματα πρὸς διάκρισιν, τῷ οἰκείῳ γένει προσήκοντα καὶ τὴν προσωπικότητα καὶ ἀξίαν ἐπισημαίνοντα.

Αὐτός, Δέσποτα, ὁ τῇ σωτηριώδει Σου οἰκονομίᾳ τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν καὶ πτωχὸν περιβαλλόμενος φύραμα, πρόσδεξαι ἐν τῇ ὤρᾳ ταύτῃ τὸν δοῦλόν Σου (δεῖνα ἤ τὴν δούλην Σου), ὡς προσεδέξω Πέτρον τὴν πρωτοκορυφαῖον, τόν ποτὲ Κηφᾶν, υἱὸν Ἰωνᾶ, τὰς κλεῖς αὐτῷ δοὺς τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, Παῦλον δὲ τὸν ἀοίδιμον, τὸν ποτὲ Σαούλ, δι' ἀποκαλύψεως κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ σκεῦος ἐκλογῆς ἀναδείξας. Καὶ κατάπεμψον αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν χάριν Σου τὴν ἐπουράνιον, ἐπὶ τῇ ἐπελθούση ὀργανικῇ μεταλλαγή τοῦ φύλου, ὅτι ἡ τῆς φύσεως βιολογικὴ ἀλλοίωσις ἔργον θαυμαστὸν ἐστὶ τῆς πανσεθνοῦς δεξιᾶς Σου καὶ τῆς ἀνεξιχνιάστου βουλῆς Σου, ἡμεῖς δἐ, τὸ καινὸν τοῦτο καὶ παράδοξον ἐκπληττόμενοι, ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κηρύττομεν τὸν ἔλεον καί, τὰ μεγαλεῖά Σου διηγούμενοι, τὴν Σὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν δοξάζομεν.
Χαρίτωσον τὸν δοῦλον Σου (δεῖνα ἤ τὴν δούλην Σου ...) ἐν τῷ Σῷ ἁγιασμῷ καὶ ἀξίωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τηρεῖν τὸ ἴδιον σκεῦος ἄσπιλον καὶ ἀμώμητον καὶ φυλάττειν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ βαπτίσματος ἄσυλον καὶ ἀμόλυντον, ὅπως προκόπτῃ, ὡς τέκνον Φωτός, ἐν τοῖς παραγγέλμασί Σου καὶ ἐν εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελέσῃ τὸν ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς χρόνον, δόξαν Σοι ἀναπέμπων (ἀναπέμπουσα) πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτού (αὐτῆς).
Πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Μητρός Σου, τῶν φωτοειδῶν Ἀρχαγγέλων, τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

 

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
ΜΗΤΡΟΠ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ Β'
ΑΘΗΝΑΙ 1985

 

Σε μορφή pdf (για τους άπιστους Θωμάδες) είναι εδώ

Και σε μορφή φωτογραφίας:

 


 

Αυτές τις μέρες που το Άγιο Όρος και ο Ιερώνυμος τα έχουν βάλει με μία κοινότητα αδίκως κυνηγημένων ανθρώπων νομίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα επιτρέπει αλλαγές φύλου (λάθος), η ευχή είναι ένα ωραίο αντίδοτο.

Ένας Χριστιανός σχολιαστής πάντως υποστήριξε ότι η Ευχή είναι μόνο για intersex άτομα (λογικά μόνο oι intersex αξίζουν τη χριστιανική αγάπη σε αντίθεση με τα τρανς άτομα).

 

Να τι έγραψε: 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Α. το ευχολόγιο αυτό υπάρχει και περιλαμβάνει πληθώρα ευχών ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, πράγμα που το κάνει σπάνια χρήσιμο, αφού για τις συνήθεις περιπτώσεις υπάρχουν άλλα ευχολόγια σε χρήση από τους ιερείς.
Β. η ευχή αυτή υπάρχει, που παρατίθεται στον σύνδεσμό σου, χρησιμοποιείται δε σε σπανιότατες περιπτώσεις
Γ. η ευχή αυτή ΔΕΝ έχει τη χρήση και τον σκοπό που η συγκεκριμένη σελίδα ομοφυλοφίλων υπονοεί ή εννοεί.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΧΗΣ
Στις σπανιότατες περιπτώσεις παιδιών που γεννιούνται με οργανική σύγχυση φύλου, με ατελώς ή διπλά ανεπτυγμένα όργανα φύλου, οι γιατροί πρ
οβαίνουν σε ορμονικές εξετάσεις, ώστε να εξακριβωθεί το υπερισχύον φύλο. Κατόπιν το παιδάκι λαμβάνει ορμονοθεραπεία προς ενίσχυση του επικρατούντος φύλου και γίνεται οργανική μεταλλαγή φύλου χειρουργικά, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα και οι λειτουργίες του παιδιού που έχει το σχετικό πρόβλημα. Η Εκκλησία λαμβάνει ειδική μέριμνα για αυτές τις πολύ σπάνιες και πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ευχόμενη καταλλήλως και με ομοιόμορφο τρόπο, με σκοπό την ευόδωση του εντελώς προσωπικού και ιατρικού αυτού θέματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού ήδη έχει γίνει το βάπτισμα και χρίσμα, η Εκκλησία προβαίνει με τη συγκεκριμένη ευχή σε νέα ονοματοθεσία, εάν είναι απαραίτητο. Αυτά ακριβώς καλύπτει η συγκεκριμένη ευχή και ΟΧΙ τις περιπτώσεις ομοφυλόφιλων ώριμων ατόμων, που ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την αλλαγή του φυσικού φύλου τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ
«Καὶ κατάπεμψον αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν χάριν Σου τὴν ἐπουράνιον, ἐπὶ τῇ ἐπελθούση ὀργανικῇ μεταλλαγή τοῦ φύλου, ὅτι ἡ τῆς φύσεως βιολογικὴ ἀλλοίωσις ἔργον θαυμαστὸν ἐστὶ τῆς πανσεθνοῦς δεξιᾶς Σου καὶ τῆς ἀνεξιχνιάστου βουλῆς Σου»

Mικροπράγματα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η σύντομη και απλή ιστορία της υπέροχης Ειρήνης που ζει μόνη στην Κίναρο

Mικροπράγματα Η σύντομη και απλή ιστορία της υπέροχης Ειρήνης που ζει μόνη στην Κίναρο

2.1.2020
11 τρίβια απ' το πρώτο (πρώτο!) τεύχος της LifO

Mικροπράγματα 11 τρίβια απ' το πρώτο (πρώτο!) τεύχος της LifO

23.11.2019
Πώς κατάφερε η RuPaul να γίνει μία απ' τις πιο επιδραστικές σούπερ-σταρ της δεκαετίας του '10

Mικροπράγματα Πώς κατάφερε η RuPaul να γίνει μία απ' τις πιο επιδραστικές σούπερ-σταρ της δεκαετίας του '10

17.11.2019
Τα 13 πιο συνηθισμένα προβλήματα μεταξύ φίλων

Mικροπράγματα Τα 13 πιο συνηθισμένα προβλήματα μεταξύ φίλων

28.10.2019
6 ξεχωριστοί Δημήτρηδες της Ελλάδας

Mικροπράγματα 6 ξεχωριστοί Δημήτρηδες της Ελλάδας

26.10.2019
Το τέλος του θρυλικού φωτογραφικού Studio Νικολέρη της Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η ιστορία του.

Mικροπράγματα Το τέλος του θρυλικού φωτογραφικού Studio Νικολέρη της Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η ιστορία του.

14.10.2019
Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 20 λόγοι που αγαπάμε τους σκύλους

Mικροπράγματα Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 20 λόγοι που αγαπάμε τους σκύλους

27.8.2019
ΚΟΥΙΖ: Το είπε η Βίβλος ή το Κοράνι;

Mικροπράγματα ΚΟΥΙΖ: Το είπε η Βίβλος ή το Κοράνι;

20.8.2019
«Ξινός, ευαίσθητος, αμυντικός, κλειστός, περίεργος» | O Αντίνοος Αλμπάνης απαντά στο Ερωτηματολόγιο του Προυστ

Mικροπράγματα «Ξινός, ευαίσθητος, αμυντικός, κλειστός, περίεργος» | O Αντίνοος Αλμπάνης απαντά στο Ερωτηματολόγιο του Προυστ

12.7.2019
20 απ' τις πιο παράξενες, ρετροφουτουριστικές στάσεις λεωφορείων της Σοβιετικής Ένωσης

Mικροπράγματα 20 απ' τις πιο παράξενες, ρετροφουτουριστικές στάσεις λεωφορείων της Σοβιετικής Ένωσης

10.7.2019
8 Σχόλια
avatar
mitsoskaranikolas 7.10.2017 | 13:52
Η Εκκλησία δεν διαφωνεί με την αλλαγή φύλου.
Διαφωνεί με την αλλαγή φύλου, χωρίς ιατρική γνωμάτευση και χωρίς ιατρική παρέμβαση για την μεταβολή του φύλου, που εισάγει το νέο νομοσχέδιο.

Από το 1995 υπάρχει και απόφαση της Ιεράς Συνόδου ότι χορηγείται και άδεια θησκευτικού γάμου, το είπε χθες στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Σύρου.

Τότε όμως απαιτείτο από τα δικαστήρια να κάνει χειρουργική αλλαγή φύλου ή ορμονική θεραπεία όποιος άλλαζε το φύλο στην ληξιαρχική πράξη, πράγμα που, με το τωρινό νομοσχέδιο, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει. Αρκεί πλέον η απλή δήλωση.
βλαχάκι (το) 7.10.2017 | 20:21
"Τότε όμως απαιτείτο από τα δικαστήρια να κάνει χειρουργική αλλαγή φύλου ή ορμονική θεραπεία"


Το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αποφανθεί πως η στείρωση και οι χειρουργικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού, ως προϋποθέσεις για την αλλαγή των εγγράφων, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων.

Η χρόνια ορμονοθεραπεία, επίσης, μπορεί να προκαλέσει θέμα στειρότητας.

Σχετικός χάρτης για την Ευρώπη:
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2017/05/Map2017-online.png
...Φυσικά, εμείς είμαστε εν αναμονή, ενώ υπάρχουν κάποια ολίγα θετικά δικαστικά προηγούμενα, που θεωρούν την στείρωση υπερβολική απαίτηση και πρακτική, που παραβιάζει το άρθρο 8 της ευρωπαϊκής σύμβασης δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Αλανιάρης 11.10.2017 | 17:14
Δηλαδή αν πώ εγώ ότι είμαι αεροπλάνο σημαίνει ότι είμαι αεροπλάνο;;; Δεν έχεις σώμα;;; Είσαι μόνο ιδέα;; Αυτό που ενέκρινε η Ε.Ε είναι πολιτιστικός νεομαρξισμός και δεν βρίσκει καμία επιβεβαίωση στην επιστήμη που κατά τα άλλα ενστερνίζεστε εσείς οι άθεες φεμινίστριες. Τα φύλα υπάρχουν, ακόμα και τα τρανς άτομα πατάνε στο γεγονός ότι έχουν διαφορετική βιολογία (πιο κοντά στο ένα ή στο άλλο φύλο)! Δεν μπορείς να δηλώσεις κάτι που δεν είσαι χωρίς απόδειξη και οι άλλοι να ακολουθήσουν,ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΤΡΕΛΑ!
βλαχάκι (το) 16.10.2017 | 20:31
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και διάφορα όργανα των Ηνωμένων Εθνων (βλ. OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF) εξέδωσαν το 2014, αναφορικά σε με σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την interagency statement με τον τίτλο "Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization" (που δεν αφορά -φυσικά- μόνο τα διαφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, αλλά αφορά ΚΑΙ αυτά):

" Like any other contraceptive method, sterilization should only be provided with the full, free and informed consent of the individual. However, in some countries, people belonging to certain population groups, including people living with HIV, persons with disabilities, indigenous peoples and ethnic minorities, and transgender and intersex persons, continue to be sterilized without their full, free and informed consent.
This statement aims to contribute to the elimination of forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. It reaffirms that sterilization as a method of contraception and family planning should be available, accessible, acceptable, of good quality, and free from discrimination, coercion and violence, and that laws, regulations, policies and practices should ensure that the provision of procedures resulting in sterilization is based on the full, free and informed decision-making of the person concerned."
____________

"Transgender persons and intersex persons
In many countries, transgender and often also intersex persons are required to undergo sterilization surgeries that are often unwanted, as a prerequisite to receiving gender affirmative treatment and gender-marker changes (16, 64). According to international and regional human rights bodies and some constitutional courts, and as reflected in recent legal changes in several countries, these sterilization requirements run counter to respect for bodily integrity, self-determination and human dignity, and can cause and perpetuate discrimination against transgender and intersex persons (15, 64, 140, 141–146).

Intersex persons may be involuntarily subjected to so-called sex-normalizing or other procedures as infants or during childhood, which, in some cases, may result in the termination of all or some of their reproductive capacity. Children who are born with atypical sex characteristics are often subjected to cosmetic and other non-medically indicated surgeries performed on their reproductive organs, without their informed consent or that of their parents, and without taking into consideration the views of the children involved (64; 147, para 57; 148; 149). As a result, such children are being subjected to irreversible interventions that have lifelong consequence for their physical and mental health (64; 150, para 20; 151). (...)"

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating-forced-sterilization/en/

...φαντάζομαι πως, πλην του ΕΔΑΔ, και οι προαναφερθέντες Οργανισμοί -όπως και όλοι οι οργανισμοί που δεν συμφωνούν μαζί σας- θα είναι "νεο-μαρξιστικής" (!) ιδεολογικής κατευθύνσεως.

Τέλος, αγαπητέ κύριε, δεν θυμάμαι να σας έχω δώσει "ραπόρτο" ούτε περί του φύλου μου, ούτε περί των ιδεολογικών μου πιστεύω, ούτε περί των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων. Το επιθετικό σας ύφος θα πρότεινα να το κρατήσετε για τον εαυτό σας ή για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αλαλάζουσες κοκορομαχίες.
avatar
Ανώνυμος/η 7.10.2017 | 14:18
Κύριε Δημοκίδη, καλησπέρα. Σίγουρα εμπεριστατωμένο το άρθρο σας και τρανή απόδειξη της ύπαρξης της συγκεκριμένης ευχής. Αλλά πρακτικά τώρα, ακόμα κι αν ένας-δύο άνθρωποι της εκκλησίας, κληρικοί ή άλλοι θελήσουν να υποστηρίξουν ανοιχτά την ύπαρξη της συγκεκριμένης ευχής, το ποίμνιο θα αντιδράσει. Η πλειοψηφία των πιστών δυστυχώς θα αντιδράσει, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Και με την ίδια ''λογική'' που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν και διάφορα τέτοια, θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι η ευχή είναι φτιαχτή κι ότι οι υποστηρικτές της είναι σατανάδες(κατά την προσφιλή έκφραση των...''χριστιανών''). Οπότε κανείς άνθρωπος της εκκλησίας δεν θα βγει ανοιχτά να την υποστηρίξει την ευχή, ούτε και τα τρανς άτομα θα υποστηρίξουν, καθώς το χάσιμο της πελατείας κοστίζει σε όλα τα επαγγέλματα.
βλαχάκι (το) 7.10.2017 | 16:03
"Αυτά ακριβώς καλύπτει η συγκεκριμένη ευχή και ΟΧΙ τις περιπτώσεις ομοφυλόφιλων ώριμων ατόμων, που ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την αλλαγή του φυσικού φύλου τους".

Tα έχουμε πει πολλάκις, αλλά ας τα πούμε μία ακόμη φορά:
H ταυτότητα φύλου, κύριε τέτοιε μου, είναι ξεχωριστό πεδίο απ΄αυτό του σεξουαλικού προσανατολισμού, γι' αυτό και υπάρχουν τρανς γυναίκες ετεροφυλόφιλες, αμφιφυλόφιλες, λεσβίες, ασέξουαλ, πανσέξουαλ κ.λπ., γι' αυτό και υπάρχουν τρανς άνδρες, ετεροφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, gay, ασέξουαλ, πανσέξουαλ κ.λπ..

Ταυτόχρονα, υπάρχει και η επονομαζόμενη "έκφραση φύλου" (που εμπεριέχει τις έννοιες της "θηλυκότητας" - "αρρενωπότητας", όχι ως αντίθετα, αλλά ως φάσμα) η "αρρενωπότητα", στους άνδρες, δεν είναι -απαραίτητα- συνώνυμο ενός ετεροφυλόφιλου προσανατολισμού ή μίας cis (*) πραγματικότητας και η "αρρενωπότητα" στις γυναίκες δεν είναι -απαραίτητα- συνώνυμο ενός λεσβιακού προσανατολισμού ή μίας trans πραγματικότητας. Η θηλυκότητα στις γυναίκες δεν είναι -απαραίτητα- συνώνυμο ενός ετεροφυλόφιλου προσανατολισμού ή μίας cis (*) πραγματικότητας και η θηλυκότητα στους άνδρες δεν είναι συνώνυμο ενός ομοφυλόφιλου προσανατολισμού ή μίας trans πραγματικότητας.

(*) https://el.wikipedia.org/wiki/Cisgender


Φερόμενος 8.10.2017 | 22:01
Εχω την αίσθηση πως όντως η -πολύ ειδική- ευχή αφορά τα ερμαφρόδιτα άτομα όντως, τουτέστιν ιατρικώς αποδεδειγμενα χρίζοντα αλλαγής-διόρθωσης. Το ότι ''τα τρανς άτομα δεν άξίζουν την αγάπη'' μπορεί να ειπωθεί και ώς ''τα τρανς άτομα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πλήν της προσωπικής εικόνας και βούλησης''. Η Εκκλησία δεν ευλογεί υποκειμενικές -και κάποτε επισφαλείς-θεωρήσεις του φύλου. Αυτό. Τί δεν καταλαβαίνετε;
avatar
Paradiper Dü 15.10.2017 | 10:20
τῆς πανσεθνοῦς δεξιᾶς Σου > τῆς πανσθενοῦς δεξιᾶς Σου (παν + σθένος)
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια