Αναφορά σχολίου
Να διευκρινίσω περαιτέρω ότι δεν είναι ότι τώρα λέμε τις προτάσεις περιόδους αλλά ότι διαχωρίζουμε τον συντακτικό άξονα (η πρόταση περιέχει ένα ρήμα μόνο -ορατό ή νοούμενο στις ελλειπτικές προτάσεις- κάθε φορά αλλιώς πρόκειται για περισσότερες της μιας προτάσεις) από το φορμαλιστικό άξονα (περίοδος είναι αυτή που τερματίζει σε ισχυρό σημείο στίξης: δηλαδή τελεία/ερωτηματικό/θαυμαστικό.)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ