Αναφορά σχολίου
Αγαπητή Δήμητρα από Τούμπα σου παραθέτω την απάντηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δε συμφωνεί με την απάντηση που δίνει ο αγαπητός κ. Γραμματίδης και έρχεται σε αντίθεση και με την πρακτική όλων των δικηγόρων:
"...Επίσης, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις καθιερώθηκε το δικαίωμα των πολιτών, να ζητήσουν από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, προηγουμένως, από δικηγόρο. Αντίγραφο του ήδη επικυρωμένου από δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου, επικυρώνει οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή όσες φορές απαιτείται.

Ο λόγος για τον οποίο οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. επικυρώνουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων αλλοδαπών αρχών, μόνο από το ακριβές αντίγραφο του δικηγόρου, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ισχύων Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99), δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων ή των εγγράφων αλλοδαπών αρχών, από το πρωτότυπό τους, σε αντίθεση με τον «Κώδικα περί Δικηγόρων».

Από τα προεκτεθέντα, είναι λοιπόν προφανές ότι κατά τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων δεν αποτελεί κριτήριο η γλώσσα σύνταξής τους, αλλά ο εκδότης των εγγράφων αυτών, δηλαδή αν έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή ή αλλοδαπή αρχή ή ιδιωτικό φορέα, καθόσον ο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»- ν. 2690/99, όπως ισχύει, ρυθμίζει το θέμα της επικύρωσης των αντιγράφων εγγράφων χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα."

Αντίγραφο του ήδη επικυρωμένου από δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου λέει ο ν. 2690/99 και η διευκρινιστική που σου έχω παραθέσει. Αυτό σημαίνει ότι, όταν φέρνεις στο ΚΕΠ το ξενόγλωσσο πτυχίο με τη μετάφραση από το δικηγόρο (μόνο από δικηγόρο και όχι από το Βρετανικό Συμβούλιο ή την αρχή που το εξέδωσε, λέει ο 2690) μπορώ να σου επικυρώσω ΜΟΝΟ το ξενόγλωσσο, επάνω στο οποίο ο δικηγόρος έχει βάλει τη σφραγίδα του "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" και τα αντίστοιχα χαρτόσημα που επικολλούν οι δικηγόροι. Η μετάφραση που σου επισυνάπτει είναι πρωτότυπη και δεν μπορεί το ΚΕΠ ή οποιαδήποτε Δημόσια αρχή να στην επικυρώσει ως ακριβές αντίγραφο. Για να λύσεις το πρόβλημα σου και να μην κινδυνεύεις να καταθέσεις λανθασμένως επικυρωμένα ξενόγλωσσα πτυχία θα πρέπει:
1) να σου κάνει ο δικηγόρος κανονικά ακριβές αντίγραφο από το ξενόγλωσσο πτυχίο, 2) να επισυνάψει τη μετάφραση, όπως κάνουν σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, 3) να βγάλεις φωτοτυπία το σύνολο των εγγράφων (του 1 και του 2), 4) να στο επικυρώσει ο δικηγόρος ΟΛΟ ΜΑΖΙ ως ακριβές αντίγραφο, 5) να βγάζεις από αυτό (το 4) όσες φωτοτυπίες θέλεις και να τις επικυρώνεις στα ΚΕΠ ή σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.
Το ίδιο θα σου απαντήσει και το αρμόδιο τμήμα επικυρώσεων, στο οποίο απευθύνονται τα ΚΕΠ. Ελπίζω να βοήθησα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ