Αναφορά σχολίου
Η θεμελίωση δικαιώματος σχετικά με τη υποβολή αίτησης πολιτογράφησης έχει να κάνει με το είδος διαμονής του ενδιαφερόμενου. Έτσι, αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα ως πολίτες κράτους - μέλους ΕΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών (στο εξής: ΥΤΧ, δηλ. πολίτες χωρών εκτός ΕΕ) που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής "επί μακρόν διαμένοντος" καθώς και ΥΤΧ κάτοχοι δελτίων διαμονής ή δελτίων μόνιμης διαμονής (δηλ. μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ) για να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα επί επτά (7) έτη πριν την υποβολή της αίτησής τους.
Σε περίπτωση όπου ο/ή σύζυγος Έλληνα/ίδας έχει αποκτήσει μαζί του τέκνο, ο απαιτούμενος χρόνος γίνεται 3ετία.
Για τη μεγάλη όμως πλειοψηφία νομίμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών που επιθυμούν πολιτογραφηθούν και δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις του ν. 3838/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 25 παρ. 1, βάσει του οποίου για να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης πρέπει να διαμένουν νόμιμα στη χώρα ήδη πέντε (5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, δλδ από τις 24/3/2005.
Το παράβολο για τους πολίτες κρατών μελών ΕΕ και τους Έλληνες ομογενείς είναι 100 € για τους αλλογενείς αλλοδαπούς των υπολοίπων κατηγοριών 700 €.
Αναλυτικότερα: http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/diefthinsi_ithageneias/DiadikasiesKthshsIthaPolit/

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ