Πώς να τού ραγίσεις τη καρδιά και να λήξεις μια σχέση

'Ενα λογοτεχνικό κείμενο που διαβάζεται ως συμβουλή για ραγισμένες καρδιές
23.8.2015 | 23:00

Μό­λις τοῦ ρα­γί­σεις τὴν καρ­διά, κά­νε τον νὰ κα­τα­λά­βει ὅ­τι μό­νο μὲ αὐ­τὸν τὸν τρό­πο θὰ ἐ­πι­βί­ω­νες. Γί­νε πα­ρά­τολ­μη μὲ τὶς καρ­δι­ὲς τῶν ἄλ­λων καὶ ἄ­στα­τη μὲ τὴ δι­κή σου.


Πρώτα αποφοίτησε ἀ­πὸ τὸ κολ­λέ­γιο. Τώ­ρα εἶ­σαι κι ἐ­πί­ση­μα ενήλικας.

Με­τά, ὑ­πο­σχέ­σου σὲ κά­ποι­ον ὅ­τι θὰ τὸν ἀ­γα­πᾶς γιὰ πάν­τα. Πές του, «κα­νέ­νας ἐ­κτὸς ἀ­πὸ ἐ­σέ­να δὲ θὰ φι­λή­σει πο­τὲ αὐ­τὰ τὰ χεί­λη» (χά­ι­δε­ψέ τα μὲ τὰ δά­χτυ­λά σου γιὰ ἔμ­φα­ση). Σύ­ρε τὸ χέ­ρι σου μέ­χρι τὸ μπρο­στι­νὸ μέ­ρος τοῦ τζίν σου καὶ πὲς «κι αὐ­τό σοῦ ἀ­νή­κει, ἐ­πί­σης». Δι­ά­λε­ξε μιὰ με­ριὰ στὸ κρε­βά­τι ποὺ θὰ εἶ­ναι μό­νο δι­κιά σου, ἀλ­λὰ μοι­ρά­σου τὸ ἀ­πο­σμη­τι­κό σου καὶ τὸν κω­δι­κό σου. Στὰ τα­ξί­δια μὲ τὸ αὐ­το­κί­νη­το δι­ά­βα­ζε δυ­να­τὰ με­γά­λα μυ­θι­στο­ρή­μα­τα. Συμ­φω­νῆ­στε ποι­ὸ θὰ εἶ­ναι τὸ τρα­γού­δι σας. Ὅ­ταν πλέ­ον δὲ θὰ σὲ κα­λύ­πτει ἡ ἀ­σφά­λεια ὑ­γεί­ας τῶν γο­νι­ῶν σου, πά­ρε τὴν ἀ­πό­φα­ση νὰ τὸ γι­ορ­τά­σεις δη­μο­σί­ως. Δι­ά­λε­ξε ἕ­ναν πά­στο­ρα ἀ­πὸ τὸν τη­λε­φω­νι­κὸ κα­τά­λο­γο κι ἂν γί­νε­ται δι­ά­λε­ξε ἕ­ναν ποὺ θὰ ἔ­χει δι­κή του σφρα­γί­δα. Σέρ­βι­ρε κε­φτέ­δες γιὰ φα­γη­τό.


Ἀ­γο­ρά­στε ἀ­πὸ κοι­νοῦ μί­α βα­σι­κὴ οἰ­κια­κὴ συ­σκευ­ή. Ψάξ­τε κι ἀ­γο­ρά­στε ἕ­να σπί­τι. Ἄλ­λα­ξε τὸ ἐ­πί­θε­τό σου καὶ πὲς στὶς πε­ρισ­σό­τε­ρες φί­λες σου ὅ­τι εἶ­ναι πα­ρά­δο­ση γιὰ τὶς γυ­ναῖ­κες τῆς οἰ­κο­γέ­νειάς σου. Ὀρ­γα­νῶ­στε μα­ζὶ τὸ σπί­τι. Κάν­τε ἔ­ρευ­να σὲ ἱ­στο­σε­λί­δες μὲ ἰ­δέ­ες γιὰ δι­α­κό­σμη­ση, γιὰ νὰ βρεῖ­τε χρῶ­μα γιὰ τοὺς τοί­χους.

 


Κά­νε τὰ ἴ­δια καὶ τὰ ἴ­δια γιὰ χρό­νια. Ἐ­ξαρ­τᾶ­ται ἀ­πὸ ἐ­σέ­να πό­σα χρό­νια. Ἀλ­λὰ κά­που ἐ­κεῖ, ξε­κί­να νὰ κοι­μᾶ­σαι ὅ­ταν βρί­σκε­σαι στὴ θέ­ση τοῦ συ­νο­δη­γοῦ σὲ με­γά­λα τα­ξί­δια. Ἄρ­χι­ζε νὰ κου­ρά­ζε­σαι ποὺ ἀ­πο­λαμ­βά­νει τό­σο πο­λὺ τὸ δελ­τί­ο και­ροῦ. Πεῖ­σε τὸν ἑ­αυ­τό σου ὅ­τι πο­τὲ δέ σοῦ ἄ­ρε­σε τὸ σὲξ ἔ­τσι κι ἀλ­λι­ῶς.

 

Ὅ­ταν νι­ώ­σεις ἕ­τοι­μη, ξε­κί­να νὰ ἀ­νυ­πο­μο­νεῖς γιὰ τὴ στιγ­μὴ τῆς νύ­χτας ποὺ ἐ­κεῖ­νος θὰ ἔ­χει κοι­μη­θεῖ. Ἐ­ρω­τεύ­σου ἐ­κεῖ­νες τὶς ὡ­ραῖ­ες προ­τά­σεις μέ­σα στὰ βι­βλί­α ποὺ θὰ παίρ­νεις στὸ κρε­βά­τι γιὰ δι­ά­βα­σμα. Πι­ὲς πο­λὺ σ' ἕ­να πάρ­τι καὶ φί­λα κά­ποι­ον πο­λὺ μι­κρό­τε­ρό σου. Θυ­μή­σου πῶς δί­νουν φι­λιά. Μη­χα­νι­κὰ φι­λιά. Πά­ρε το ἀ­πό­φα­ση ὅ­τι εἶ­σαι μιὰ ἠ­θι­κὴ τσού­λα. Ὑ­πο­κρί­σου ὅ­τι προ­σπα­θεῖς νὰ πεί­σεις τὸν ἄν­τρα σου νὰ κά­νει κι αὐ­τὸς τὸ ἴ­διο, ἀλ­λὰ εὐ­χή­σου νὰ δι­α­φω­νή­σει. Ἴ­σως αὐ­τὸ νὰ θέ­λει ἀρ­κε­τὴ προ­σπά­θεια.

 

Καὶ τὸ κυ­ρι­ό­τε­ρο, κά­νε πα­ρέ­α μὲ γυ­ναῖ­κες κυ­νι­κὲς καὶ ὀ­νει­ρο­πό­λες...

 

Ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ προ­χω­ρή­σεις τὴ ζω­ή σου σι­γά-σι­γά. Σκόρ­πι­σε στὴν τρα­πε­ζα­ρί­α τὶς ἀγ­γε­λί­ες μὲ τὰ κυ­κλω­μέ­να μὲ κόκ­κι­νο στυ­λὸ δι­α­με­ρί­σμα­τα. Ἀ­να­ρω­τή­σου ποι­ὸς θὰ πά­ρει τὸ μι­σο­ά­δει­ο ὑ­γρὸ σα­πού­νι χε­ρι­ῶν τοῦ μπά­νιου καὶ σι­γου­ρέ­ψου ὅ­τι τὰ δη­μη­τρια­κὰ θὰ τὰ πά­ρεις ἐ­σύ. Κρύ­ψε τὰ ἀ­γα­πη­μέ­να σου βι­βλί­α στὴ δου­λειά. Ἄρ­χι­σε πά­λι νὰ ἀ­να­φέ­ρε­σαι στὸν ἑ­αυ­τό σου στὸ α' ἑ­νι­κὸ πρό­σω­πο δη­μο­σί­ως. Πά­ρε τη­λέ­φω­νο τὴ μη­τέ­ρα σου καὶ ζή­τη­σέ της κου­τιά.

 

Μό­λις τοῦ ρα­γί­σεις τὴν καρ­διά, κά­νε τον νὰ κα­τα­λά­βει ὅ­τι μό­νο μὲ αὐ­τὸν τὸν τρό­πο θὰ ἐ­πι­βί­ω­νες. Γί­νε πα­ρά­τολ­μη μὲ τὶς καρ­δι­ὲς τῶν ἄλ­λων καὶ ἄ­στα­τη μὲ τὴ δι­κή σου. Μά­θε νὰ ζεῖς χω­ρὶς τὰ πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­πὸ τὰ ἔ­πι­πλά σου, ἀλ­λὰ βα­σί­σου στὰ τσι­γά­ρα σου. Θὰ σοῦ χρεια­στοῦν, ὅ­ταν θὰ κό­ψεις κά­θε ἐ­πα­φή. Δι­ά­γρα­ψε τὰ μι­σὰ ὀ­νό­μα­τα τῆς τη­λε­φω­νι­κῆς σου ἀ­τζέν­τας μὲ ἀ­νε­ξί­τη­λο μαρ­κα­δό­ρο. Συ­νή­θι­σε νὰ μὴ φο­ρᾶς τὴ βέ­ρα σου στοὺς πε­ρι­πά­τους πρὸς τὸ μα­γα­ζί.

 

Καὶ τὸ κυ­ρι­ό­τε­ρο, κά­νε πα­ρέ­α μὲ γυ­ναῖ­κες κυ­νι­κὲς καὶ ὀ­νει­ρο­πό­λες. Βγὲς μα­ζί τους καὶ πά­ρε τὸν ἀ­πο­γευ­μα­τι­νό σου ὑ­πνά­κο μὲς στὴ ζε­στα­σιὰ καὶ μὲ ὄ­μορ­φα συ­ναι­σθή­μα­τα. Πα­ρα­δέ­ξου ἐ­κεῖ­να ποὺ χρει­ά­ζε­σαι. Μεῖ­νε ἥ­συ­χη ὅ­τι θὰ σὲ ἀ­γα­ποῦν ἀ­κό­μα κι ἂν κα­τα­λα­βαί­νουν ὅ­τι κά­ποι­ες φο­ρὲς εἶ­σαι ἁ­πλὰ ἕ­να κο­ρί­τσι ποὺ θέ­λει νὰ κά­νει τὸ δι­κό του. Ὁ δρό­μος τῆς ἐ­πι­στρο­φῆς δὲν εἶ­ναι πάν­τα ὁ ἴ­διος μὲ ἐ­κεῖ­νον ποὺ ἀ­κο­λού­θη­σες, γιὰ νὰ φτά­σεις μέ­χρι ἐ­δῶ, θὰ σοῦ θυ­μί­σουν.

 

___________
Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Thomas, James and Robert Shapard, eds., Flash Fi­ction For­ward, 80 very short stories, New York, London: W.W. Norton & Company, 2006. Της Τζέ­νι­φερ Α. Χά­ου­αρντ

Με­τά­φρα­ση ἀπὸ τὰ ἀγγλικά: Βα­σι­λεί­α Μπλέ­τσα. 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
8 Σχόλια
avatar
Manolis Raour 24.8.2015 | 01:15
Πω πω, γιατί τόση κακία;
avatar
Maria. 24.8.2015 | 11:47
δεν είναι κακία.
παραλλαγές αυτού κάποιοι/ -ες τις έχουμε βιώσει.
Δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ απλό.
Ο Νοών... νοείτω 24.8.2015 | 17:00
Χμμμ;;;... Παραλλαγή της κακίας... Εσύ την δίνεις ή την εισπράτεις, συνήθως;;;;.. ...απλά...!
Ο Νοών... νοείτω 24.8.2015 | 04:24
Εντάξει... όλα τα έσφαξε, όλα τα μαχαίρωσε...

..να δούμε τι θα κάνεις με το facebook, αυτό το γαμ#$νο facebook...

..εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα...

Ποιός έχει τηλεφωνική ατζέντα σήμερα, γαμώτη μου;;;

Και γιατί να ζητήσει κουτιά από τη μαμά της;;;
(Η συνήθεια των τάπερ;;;...).

Αφού δεν γούσταρες από την αρχή και το ήξερες, όλοι το ξέραμε,
γιατί επέμενες; Το νόμιζες, ότι θα αλλάξει ή ότι θα αλλάξεις εσύ;;;

Και κάτι άλλο, κυνικός και ονειροπόλος ΔΕΝ πάνε μαζί. Έτσι την πάτησες και θα την ξαναπατήσεις...

Και που είσαι; Φάε τις σάρκες σου, κυλίσου στα πατώματα, χτύπα το κεφάλι σου στις κάσες, μην τολμήσεις να επιστρέψεις.

Μη δοκιμάσεις να βγάλεις τα απωθημένα σου σε εκείνους που δεν έφταιξαν σε τίποτα, θα γυρίσει επάνω σου αυτό...

..γιατί ακόμη και αν δεν πειράξει εκείνος, σίγουρα θα το μετανιώσεις εσύ.

Μάζεψε τα κομμάτια σου (θα πάρει καιρό) μέχρι να έρθεις στα ίσα σου.

Το μετά θα έρθει μόνο του αυτοσχεδιάζοντας...
avatar
astanapane 25.8.2015 | 12:09
Σοκαρίστικα διαβάζοντας αυτό το παραλλήρημα εγωκεντρισμού. Ποιός τολμάει να ξεστομίσει υπόσχεση ότι «κα­νέ­νας ἐ­κτὸς ἀ­πὸ ἐ­σέ­να δὲ θὰ φι­λή­σει πο­τὲ αὐ­τὰ τὰ χεί­λη» Πηγή: www.lifo.gr, και μάλιστα πριν τα 70 του?
Ένα βαμπίρ που υπόσχεται την αιώνια αγάπη, και την ώρα που πεθαίνεις, σου αποκαλύπτει ότι δεν σε είχε δαγκώσει πραγματικά, μόνο το αίμα σου ήπιε, ψόφα τώρα.
avatar
drosoula.. 25.8.2015 | 14:41
Πολύ καλή μετάφραση... Τα συγχαρητήριά μου!
avatar
βασιλης βασιλειαδης 25.8.2015 | 16:46
Ασυνάρτητο κείμενο! Χείμαρρος μεγαλομανίας! Τη ζηλεύω!
Να τονίσω κι εγώ πως "κυνικός" και "ονειροπόλος" δεν πάνε μαζί στον ίδιο άνθρωπο,τουλάχιστον όχι σε γυναίκες,δηλαδή σ' άτομα που κατεξοχήν δηλώνουν "ωριμότητα","ευαισθησία","συνειδητοποίηση" κι άλλες παρόμοιες μπαρούφες!
Προφανώς(;),το κείμενο το 'γραψε κάποια που είχε άσχημους χωρισμούς(συνεπεία άσχημων σχέσων) και γυρεύει εκδίκηση με το άλλοθι της τέχνης,με τον ίδιο τρόπο που ο κυνισμός της είναι άλλοθι(αρκετά δικαιολογημένο,δυστυχώς!)για την αποτυχία της.
Βέβαια,αν η τύπισσα ήταν Ελληνίς θα της λέγαμε "το έξυπνο πουλί απ' τη μύτη πιάνεται" και "όποιος σκάβει τον λάκο του αλλουνού,πέφτει ο ίδιος μέσα",αλλά αυτά θέλουν και λίγη ταπείνωση για να γίνουν αποδεκτά/κατανοητά.
Η μοίρα θα έχει τον τελευταίο λόγο! Ελπίζω,μονάχα,να διασωθεί αυτός ο λόγος στο επόμενο κείμενό της,ώστε να είναι και αντικειμενική,αν μη τι άλλο!
Ana-mpoumpoula 25.8.2016 | 08:35
Ποτέ πάντως δε διέκρινα έναν αντικειμενικό σκοπό σε τέτοιου είδους κείμενα, που βρίσκεις όχι τόσο στη LIFO αλλά και σε άλλα sites - με αποκλειστικό θέμα τις "σχέσεις" και πολλά παρόμοιου χαρακτήρα κείμενα/αποφθέγματα...
Όχι άλλη τέτοια πλύση εγκεφάλου στα εγωκεντρικά ανθρωπάκια που διαβάζοντας αυτό θα νομίσουν ότι κάνουν και το σωστό που φέρθηκαν έτσι...

Είπαμε να είμαστε περιπετειώδεις και μυστήριοι... όχι να γ@#@#ε όποιον καημένο βρεθεί στο διάβα μας...
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ